Podsumowanie rzutu jako podstawa podejmowania decyzji produkcyjnych.

Celem produkcji zwierzęcej jest uzyskanie jak największego zyski przy możliwie jak najmniejszych kosztach. Każdy zakończony cykl produkcyjny brojlera kurzego, indyczego i innych ptaków hodowlanych jest podsumowywany pod względem technicznym i ekonomicznym.

Robi się to w celu określenia czy dany rzut był udany, jak wyniki, które uzyskaliśmy mają się do wyników, których oczekiwaliśmy. W przypadku brojlera kurzego przebiegu rzutu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od warunków, w których był przeprowadzony. Uzyskane wartości przyrostów, wykorzystania paszy i poziom upadków należy oceniać jako wartości bezwzględne. Analiza jest tylko wtedy pełna, gdy uzyskane wyniki porównamy do wyników z innych cykli produkcyjnych. Bardzo duża wartość mają zbiorcze analizy porównawcze z wielu cykli produkcyjnych na tej samej fermie zbierane w dłuższym okresie czasu. Dzięki temu mamy możliwość określenia czy istnieje postęp w naszej pracy, pozwala zaobserwować słabe momenty w produkcji, cykliczność występowania problemów i pozwala na wprowadzenie korekt.

Doskonałym sposobem prowadzenia takiej analizy jest zastosowanie powszechnie przyjętych wskaźników: Średnia Waga Żywca (ŚWŻ), Wskaźnik Wykorzystania Paszy (FCR), Śmiertelność Stada, Przeżywalność ptaków, Przyrost Dzienny, Obsada Stada, Średni Przyrost Dzienny, Europejski Wskaźnik Wydajności.

Średnia Waga Żywca (ŚWŻ) to masa całkowita sprzedanego żywca (kg) podzielona przez ilość sprzedanych ptaków w sztukach.

Wskaźnik Wykorzystania Paszy (FCR) jest to ilość skarmionej paszy (kg) podzielona przez masę sprzedanego żywca (kg). Ważne jest aby uwzględnić całość skarmionej paszy przez wszystkie kurczęta.

Śmiertelność Stada uwzględnia upadki i brakowania wykonane w czasie odchowu i wyrażana jest w %. Sumę padłych i wybrakowanych ptaków (szt) należy podzielić przez ilość wstawionych (szt)

i otrzymany wynik pomnożyć przez 100%.

Przeżywalność ptaków jest wyrażana w w % i jest to liczba kurcząt wstawionych po odjęciu upadków i wybrakowanych sztuk. Przeważnie są to kurczęta, które zostały sprzedane.

Przyrost Dzienny wskazuje okresową lub końcową dynamikę wzrostu i oblicza się go z różnicy wyników ważeń w poszczególnych okresach chowu np. tygodniowych podzielone przez ilość dni. Można też przeliczać dzieląc średnią wagę żywca przez ilość dni odchowu.

Obsada Stada wyrażana jest w kg/m2. Jest niezbędny do określenia optymalnego momentu przeprowadzenia podbiórki, jest jednym z kryteriów oceny dobrostanu. Jako parametr końcowy liczona jest na podstawie sprzedanej masy żywca podzielonej przez powierzchnię kurnika.

Europejski Wskaźnik Wydajności (EWW) pozwala ocenić efektywność odchowu bez względu na rodzaj produkcji kurcząt (grillowych, uniwersalnych, ciężkich).

Porównanie ostatniego rzutu z poprzednimi pozwala na podejmowanie decyzji strategicznych. Należy pamiętać, żeby dane które uzyskujemy muszą być wartościowe i wolne od jakichkolwiek zafałszowań, gdyż tylko wtedy uzyskamy prawidłową analizę. Musimy mieć pewność w jakich warunkach zostały zebrane informacje, kto to zrobił i jakim błędem są one obarczone. Ważne by zawsze analizę prowadzić tą samą metodą i w ten sam sposób wyliczać wskaźniki. Tylko wtedy jest możliwość jakichkolwiek porównań oraz wyciągania wniosków. Każdy hodowca rozlicza zakończony rzut, porównuje uzyskane wyniki z innymi hodowcami. W konsekwencji takiego postępowania uzyskujemy coraz lepsze efekty ekonomiczne.

Źródło:Hodowca Drobiu 1/2010